Javno savjetovanje za 4. izmjenu Lokalne razvojne strategije LAG-a 5

Foto: LAG 5

Lokalna akcijska grupa “LAG 5” otvara Javno savjetovanje za 4. izmjenu Lokalne razvojne strategije.

Pozivaju sve zainteresirane dionike da ispune online upitnik  kako bi zajedno osigurali da još bolje odgovore potrebama dionika i ostvarenju razvojnih ciljeva i vizije LAG 5 područja.

Online informativna radionica o natječajima iz Lokalne razvojne strategije će se održati u petak 24.04.2020. u 10:00 sati. Moći ćete ju pratiti na ovoj poveznici.

Lokalna razvojna strategija (LRS) je strateški dokument LAG-a 5, usklađen s ciljevima LEADER-a i PRR RH, izrađen 2016. Na temelju analize stanja, identificiranih razvojnih problema i mogućnosti ali i prednosti područja, dionici i članovi su utvrdili viziju i strateške ciljeve razvoja LAG-a 5. Definirali su i mjere i tipove operacija/razvojne projekte čija će provedba osigurati ostvarenje ciljeva i doprinijeti ostvarenju vizije LAG-a 5.

Javnim savjetovanjem će se ispitati interes za prijavu na pojedine natječaje predviđene LRS-om. Sukladno rezultatima, sredstva predviđena LRS-om za provedbu pojedinih mjera/tipova operacija realocirat će se na mjere za koje se pokaže veći interes te će se mijenjati i iznos potpore za provedbu razvojnih projekata. Na taj način ćemo osigurati da provedba LRS što bolje odgovara potrebama dionika i rezultira boljim i bržim ispunjenjem definiranih razvojnih ciljeva.

Više o Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a 5 i ovom javnom savjetovanju na web stranicama LAG-a 5.

Komentiraj sa Facebook-om | Morate biti prijavljeni na Facebook u web pregledniku